Sık kullanılanlara ekle Giriş sayfası olarak belirle
Anasayfa          GATO Hakkında          Firmalar          Haberler          Köşe Yazıları          Galeri          Alım Talepleri          Satım Talepleri          Makine Pazarı          Kariyer          İletişim
KÖŞE YAZARLARI
 
Fatih KÖLEOĞLU
fkoleoglu@gato.org.tr
 
Zenaatten Sanayiye
06 Temmuz 2007
 

Geç­mi­şin ze­na­ati bu gü­nün sa­na­yi­si tri­ko sa­na­yi­leş­me­nin san­cılarını çek­mek­te. Arz ta­lep den­ge­si­nin üre­ti­min aley­hin­de ola­ma­sı sı­nır­lı im­kan­lar­la var ol­ma sa­şı ve­ren bir çok mes­lek­taşı­mı­zı zor du­ru­ma sok­tu. As­lın­da geç­miş­te de so­run­la­rı­mız var­dı Pa­zar so­run­la­rı­mız yok­ken ya­ni.. O za­man ney­di so­run­lar? El makinesinde in­san gü­cü ile ça­lış­mak, ye­ter­li mal üre­te­me­mek. Son­ra mo­tor­lu ma­ki­na­lar dev­ri…ta­mir­ci­si ol­ma­yan ser­vi­si ye­dek par­ça­sı bu­lun­ma­yan ser­vet de­ğe­rin­de­ki ma­ki­na­la­rın arı­za­la­rı­nı gi­der­mek için ma­ki­ne­la­rın al­tın­da sa­bah­la­nan ge­ce­ler işin ze­na­at ol­du­ğu yıl­lar­da ak­lı­nı , be­ce­ri­si­ni ve öz­ve­ri­si­ni or­ta­ya ko­yup sı­kın­tı­la­rı so­ru­n­la­rı bi­rer bi­rer aşan ce­fa­kar us­ta­lar sa­ye­sin­de aşıl­dı.. Ken­di ele­man­la­rı­nı ye­tiş­tir­di sek­tör.. Mes­lek ko­lay­laş­tı, ze­na­at­kar ol­ma­ya ge­rek kal­ma­dı. Rus­ya­nın da­ğıl­ma­sı ile ta­lep­te pat­la­ma ya­şan­dı. Tri­ko ken­ti­mi­zin ca­zip mes­le­ği ha­li­ne gel­di.Bu ca­zi­be mes­lek­ten ol­ma­yan bir­çok ki­şi­nin mes­le­ğe gir­me­si­ne da­ya­nak ol­du.Ka­li­te­siz bas­ma ka­lıp sa­yı­ya en­deks­li üre­tim ya­pıl­dı. Son­ra sı­kın­tı­lar baş gös­ter­di .Eko­no­mik kriz­ler, doy­muş pi­ya­sa ve Pa­zar so­run­la­rı gi­bi. Bu gün ise ge­li­nen nok­ta­da da­ra­lan pi­ya­sa , arz­da­ki faz­la­lık , dü­şük dö­viz ku­ru ve uza­yan va­de­ler v.s.. Pe­ki çö­züm ne? Ta­bi kim­se ge­lip bi­zi kur­tar­ma­ya­cak ken­di çı­kış yo­lu­mu­zu ken­di­miz bu­la­ca­ğız. Eğer bi­ri­le­ri­nin ge­lip bi­zim so­run­la­rı­mı­zı çöz­me­si­ni bek­ler­sek bu ha­yal­ci­lik olur. fiim­di şap­ka­mı­zı önü­mü­ze ko­yup dü­şün­me za­ma­nı . öze­leş­ti­ri­mi­zi ya­pa­cak olur­sak son sis­tem tek­no­lo­jik ma­ki­ne ile üret­ti­ği­miz ürün­ler or­ta­da Tri­ko ar­tık kı­şın sı­cak tut­sun di­ye gi­yi­len bir ürün ol­mak­tan çı­kıp fan­te­zi gi­yim eş­ya­sı ol­du. Bu şart­lar­da: Ni­hai tü­ke­ti­ci nin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ürün yap­mak ka­çı­nıl­maz ol­du, ya­ni tak­lit et­mek ye­ri­ne ken­di kol­lek­si­yo­nu­mu­zu ha­zır­la­mak zo­run­da­yız. Bas­ma ka­lıp iş­ler ye­ri­ne gün­cel ürün­ler ya­pıp müş­te­ri­nin be­ğe­ni­si­ne sun­mak la­zım. Bu­nu ya­pan es­naf­la­rı­mız yok mu var ve çok da ba­şa­rı­lı­lar fa­kat sa­yı­le­rı azın­lık­ta . Biz ya­pı­mı­zı dü­şün­ce­mi­zi de­ğiş­tir­mez­sek sü­rek­li ken­di­mi­zi gün­cel­le­mez­sek işi­miz çok zor.

 
Okunma: 2163
 

YAZARA AİT DİĞER KÖŞE YAZILARI Sayfa:
. Boynuz kulağı…
'a üye olun
Markanız daha çok tanınsın
Kullanıcı Adı
Parola
 
  ? Parolamı Unuttum

Duyuru Panosu
 

Fuarlar
Moda Güzellik 2009 Evlilik Hazırlıkları, Hazır Giyim, Ayakkabı,Güzellik, Bakım Ürünleri, Kuaför Ekipmanları ve Sağlıklı Yaşam Fuarı
Anadolu Moda Show (Yaz) Konya 7.Hazır Giyim Fuarı
TEXGATE 2009 7.Texgate Uluslararası Tekstil ve Aksesuarları Fuarı
IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı
IF 2009 7. İstanbul Moda Fuarı
Worl Boutique Hazır Giyim Fuarı
Fashion Week - Moda Haftası Sonbahar-Kış
TEXTİL KİMYASALLARI - Bursa 2. Tekstil Kimyasalları Fuarı
MOBTEKS 2008 - Bursa 2.Döşeme Endüstrisi, Döşemelik Kumaşlar, Ev Tekstili ve Aksesuvarları Fuarı
TEXGATE 2008 - 6.Texgate uluslararsı Textil ve Aksesuvarları Fuarı

Firma Ara
 
 

TİCARETİNİZ KARŞILIĞINI ALMIŞ OLDUĞUNUZ DEĞERLİ EVRAĞINIZ GERÇEKTE NE KADAR DEĞERLİ

RİSK’ NİZİ ZAMANA BIRAKMAYIN…..

BİR ELİNİZDE ÇEK, KARŞINIZDA MÜŞTERİNİZ VE PARMAKLARINIZ UCUNDA NE YAPMANIZ GEREKTİĞİ KONUSUNDA SİZE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞAN ÇOK BÜYÜK BİR EKİP….


'da Ara

BAŞARI HİKAYELERİ
Lorin Triko
Markalaşma Yolunda Emin Adımlar
 

RÖPORTAJ
Türkiye`nin Çin`i Güneydoğu olsun
Türkiye ekonomisinin temel direklerinden biri olan tekstil son dönemde zor günler geçiriyor. Kur ve maliyet baskısı altına zor dönem yaşayan sektör yen bir arayış içinde.
 

KÖŞE YAZILARI
Reşit DURAK
Başyazı
Ertuğ Yaşar
Türkiye tekstilden çıkmalı mı ?
Füsun Akşamoğlu Dolaş
TRİKOTAJ SEKTÖRÜ VİZYONUNU EĞİTİMLE YENİLİYOR
Fatih KÖLEOĞLU
Boynuz kulağı…
Kağan Gökalp
Modada zirvenin yolu hızlı olmaktan geçer
Kemal DELİOĞLU
İHRACATIN YOLU NAKLİYE
Salih KARADENİZ
Triko'nun Tarihçesi
Hasan Mahir
GAZİANTEP’DE TRİKONUN HİKAYESİ

ANKET Arşiv
AKP' nin kapatılmama kararı piyasaları nasıl etkiler ?
   

LİNKLER Tüm Linkler »
Web Tasarım Hizmetleri
Model Giydirme Oyunları
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
ABİGEM - AB-Türkiye iş Geliştirme Merkezleri
BAĞ-KUR
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
   
Anasayfa         Site Haritası          İletişim
Triko Haber Triko Talepleri Triko Yan Sanayi
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendirilen linklerin içeriklerinden trikoport.com sorumlu tutulamaz.
© 2007, Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Site Gaziantep Trikotajcılar Odası'na ait olup, içerik ve reklam yönetimi Ve İnteraktif Medya Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir.
Trikoport bir    hizmetidir.